wtorek, 30 maja, 2023

Regulamin

 • 1 Postanowienia ogólne

    Niniejszy regulamin Portalu giereczkowo.pl (zwany dalej także “Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, umożliwiającej dodawanie komentarzy pod tekstami umieszczonymi w portalu giereczkowo.pl (zwanego dalej także “Portalu”).

    Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez giereczkowo.pl.

    Usługa polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Portalu pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

    Z Portalu mogą korzystać pełnoletni użytkownicy Internetu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Portalu wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

    Użytkownicy korzystający z Portalu, dokonując wpisów, akceptują warunki określone w Regulaminie i zobowiązują się do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu.

    giereczkowo.pl zachowuje prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi dalszego korzystania z Portalu w dowolnym momencie, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

    giereczkowo.pl nie ma obowiązku rozpowszechniania za pośrednictwem Portalu wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. giereczkowo.pl zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych użytkownikom Internetu.

    giereczkowo.pl zastrzega sobie prawo moderowania Portalu oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.

    Użytkownik korzystający z Portalu nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.

    Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Portalu w dowolnym momencie, co jednak nie pozbawia giereczkowo.pl prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych uprzednio dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu.

 • 2 Zasady korzystania z Portalu

    Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Portalu zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

    Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Portalu wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

    Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Portalu jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu do:

 1. a) rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Portalu) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych,
 2. b) podejmowania działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia),
 3. c) wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej,
 4. d) propagowania przemocy i agresji,
 5. e) propagowania alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii,
 6. f) rozpowszechniania treści reklamowych i promocyjnych,
 7. g) rozpowszechniania materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich,
 8. h) rozpowszechniania materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawa z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich,
 9. i) naruszania praw wydawcy portalu,
 10. j) umieszczania treści przesłanych na zasadzie łańcuszka,
 11. k) rozpowszechniania danych teleadresowych,
 12. l) rozpowszechniania danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące,
 13. m) rozpowszechniania treści naruszających zasady współżycia społecznego,
 14. n) rozpowszechniania wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej,
 15. o) rozpowszechniania informacji o nielegalnym oprogramowaniu (w tym sposobach jego pozyskania).

    Portalu przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim. giereczkowo.pl apeluje o używanie polskich liter przy tworzeniu komentarzy i wpisów, a także stosowanie wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

        Publikowanie na Portalu informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody giereczkowo.pl jest zabronione.

    Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach Portalu. giereczkowo.pl zachowuje prawo usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie.

       Zabrania się tworzenia wielu kont przez jednego użytkownika (tzw. multikonta).

 

    

 • 3 Prawa autorskie

    Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Portalu wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o “Utworze”, rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Portalu, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

    W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Portalu Użytkownik upoważnia giereczkowo.pl do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych.

 • 4 Postanowienia końcowe

    giereczkowo.pl nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Portalu.

    Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec giereczkowo.pl i osób trzecich za zamieszczenie na Portalu wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.

    Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną giereczkowo.pl nie jest zobowiązana do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Portalu. giereczkowo.pl zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Portalu, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.

    giereczkowo.pl zastrzega sobie prawo do ujawnienia posiadanych danych dotyczących Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Portalu. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika treści niniejszego punktu.

    giereczkowo.pl zastrzega sobie prawo usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny, jeśli nazwa nie spełnia norm społecznych (m.in. słowa powszechnie uznawane za wulgarne, nieprzyzwoite, bądź obrażające grupy społeczne, religijne bądź inne).

    Konta użytkowników giereczkowo.pl zakładane przy użyciu tymczasowych lub jednorazowych adresów e-mail zostaną zdezaktywowane lub usunięte przez administrację serwisu.

    Konto użytkownika może zostać usunięte na jego prośbę (po uprzednim wysłaniu wiadomości na adres admin@giereczkowo.pl).

    giereczkowo.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

    Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Portalu oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres: admin@giereczkowo.pl.

    giereczkowo.pl może czasowo zawiesić działalność Portalu bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec giereczkowo.pl.

    Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości.

    giereczkowo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist